echowebstore

Ocitnite sa v dobrej spoločnosti

Práve vyšlo

viac titulov   

 

Najbližšie vychádza

viac titulov   

 

Wishlist - Moja polička

Wishlist je prázdny !
Pre použitie funkcie je potrebné byť prihlásená/ý.

Knihomol na Facebooku

Rýchle hľadanie v kategóriách

Odstúpenie od zmluvy

 

1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu KNIHOMOL, s.r.o. , Vajanského 27, 903 01 Senec, email: reklamacie@knihomol.sk .
Na tento účel môžete použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali. Ak máte záujem a ste sa u nás registrovali, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.knihomol.sk . Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči napríklad e-mailom.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Prosím berte na vedomie, že:
- podľa §7, ods.6 písmeno i) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil.
- podľa §7, ods.6 písmeno j) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy , predmetom ktorej je predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 

2. DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátene bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom , aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

3. SPÔSOB VRÁTENIA TOVARU PRI ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

Zašlite nám tovar späť na našu adresu: KNIHOMOL, s.r.o., Vajanského 27, 903 01 Senec, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

4. REKLAMÁCIA CHYBNÉHO TOVARU

Prípadné reklamácie chybného tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianského zákonníka o zodpovednosti predávajúceho za vady predanej veci (§619-627), záručná doba je 24 mesiacov.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

- Komu: KNIHOMOL, s.r.o., Vajanského 27, 90301 Senec, reklamacie@knihomol.sk

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytovaní tejto služby* (uveďte číslo objednávky alebo VS faktúry): ...........................

- Dátum objednania/dátum prijatia* ........................

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ........................

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ........................

- Číslo účtu a kód banky, na ktorý si želáte zaslať platbu .....................................................

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........

- Dátum ........................

 

*Nehodiace sa prečiarknite.

 

^ HORE ^

Deťom

viac titulov   

 

Sebazdokonaľovanie

viac titulov   

 

Hobby

viac titulov   

 

^ HORE ^
<