echowebstore

Ocitnite sa v dobrej spoločnosti

Práve vyšlo

Najbližšie vychádza

viac titulov   

 

Wishlist - Moja polička

Wishlist je prázdny !
Pre použitie funkcie je potrebné byť prihlásená/ý.

Knihomol na Facebooku

Rýchle hľadanie v kategóriách

Obchodné podmienky

Internetového obchodu www.knihomol.sk prevádzkovaného spoločnosťou KNIHOMOL, s.r.o., so sídlom: Lotyšská 24, 821 06 Bratislava, IČO: 47437731
Platné od 13.6.2014

 

1. Vymedzenie pojmov

» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu KNIHOMOL
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu KNIHOMOL
» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

Obchodné meno: KNIHOMOL, s.r.o.
Sídlo: Lotyšská 24, 821 06 Bratislava, Slovensko
Tel. kontakt: 02 / 4592 2090
E-mail: knihomol@knihomol.sk

Adresa pre reklamáciu alebo sťažnosť:
KNIHOMOL, s.r.o.
Vajanského 27, 903 01 Senec, Slovensko
E-mail: reklamacie@knihomol.sk

 

2. Objednávka a cena

a) Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode prostredníctvom tlačidla „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“.
V cenách uvádzaných pri tituloch je už započítaná DPH (10% na knihy a 20% na ostatný ponúkaný sortiment), čo znamená, že pre kupujúceho sú tieto ceny koncové. Aktualizované sú priebežne podľa informácií vydavateľov a dodávateľov. Pre kupujúceho vždy platí cena aktuálna pri záväznom objednaní a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny v budúcnosti.

b) Kupujúci zodpovedá za správne a korektné vyplnenie osobných údajov.

c) Odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v miere potrebnej na úspešné spracovanie objednávky.

 

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do jej odoslania (týmto nie je porušené právo odstúpiť od zmluvy).
b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.
c) Predávajúci má právo zrušiť objednávku pokiaľ kupujúci opakovane ruší objednávky alebo vracia tovar. Takýto kupujúci môže byť zaradený na tzv. Čiernu listinu.

 

4. Odstúpnie od kúpnej zmluvy

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje pri osobnom prevzatí tovaru na adrese prevádzky alebo v sklade internetového obchodu, ak je tento zakúpený priamo, bez predchádzajúcej objednávky.

b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, má zo zákona právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

c) Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo nim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
- tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

d) Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmet ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

e) Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa a na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže rovnako použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.

f) Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 4 písmeno b.

g) Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim.

h) Predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje registrovaným zákazníkom, aby odstúpili od zmluvy použitím na to určenej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči (e-mailom).

i) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

j) Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtovné žiadne ďalšie poplatky.

k) Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvoli spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

l) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

m) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

n) Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

o) Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

p) V prípade zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo nad rámec zodpovednosti podľa bodu o) je predávajúci oprávnený zničiť vyplatenú sumu o rozdiel medzi predajnou cenou a zníženou hodnotou tovaru.

q) V prípade odstúpenia od zmluvy musí byť vrátený tovar kompletný, vrátane príslušenstva, prípadného záručného lista, návodu. Tovar odporúčame zaslať doporučene a poistený. (Vrátenie tovaru na dobierku nemôžeme z dôvodu kontroly vyššie uvedených podmienok, daňových a účtovných predpisov akceptovať, a takto vrátený tovar bude vrátený a kupujúci bude vyzvaný na zaslanie vráteného tovaru v zmysle vyššie uvedených podmienok).

Prosím berte na vedomie, že:
- podľa §7, ods.6 písmeno i) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil
- podľa §7, ods.6 písmeno j) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy , predmetom ktorej je predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 

5. DODACIE PODMIENKY

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín odoslania objednávky u tovaru dispozícii na sklade je do 2 pracovných dní od jeho potvrdenia. V prípade tovaru na objednávku a dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, respektíve zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) prípadne návod na použitie a záručný list.

c) V prípade dodania tovaru kuriérom, odporúčame kupujúcemu bezodkladnú kontrolu zásielky. Tovar zasielaný kuriérom je poistený. V prípade poškodenia je potrebné aby kupujúci bezodkladne o tejto skutočnosti informoval predávajúceho a zaslal dôkaz – najlepšie fotku emailom. Poškodený tovar pri preprave následne po dohode vyzdvihne kuriérska firma na posúdenie poistnej udalosti.

d) pri prevzatí tovaru na pošte, odporúčame kupujúcemu bezodkladnú kontrolu zásielky. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté poškodené zásielky predávajúci reklamácie neprijíma. V prípade, že zásielka prišla poškodená, kupujúci predávajúceho o tom informuje prostredníctvom e-mailu na adrese reklamacie@knihomol.sk . V takom prípade predávajúci pošle zásielku novú.

 

6. POPLATKY ZA PREPRAVU A PLATOBNÉ MOŽNOSTI

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednaní tovaru označením zvolenej možnosti. Informácie o aktuálnej výške poštovného a možnostiach dopravy sú k dispozícii v časti poštovné. Rovnako sa zobrazujú počas objednávacieho procesu v košíku a pokladni, a pred konečným potvrdením objednávky.

b) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

c) Pri doručení tovaru v rámci SR, je možné si vybrať z nasledovný možností platby:
1. dobierkou
2. prevodným príkazom (firmy a organizácie)
3. v hotovosti alebo bankovou kartou priamo v kníhkupectve pri osobnom prevzatí

Výber platby je možný pred finálnym potvrdením objednávky.

Uvedené ceny platia iba pre odoslanie obyčajných zásielok na Slovensko a pri poslaní celej objednávky v jednej zásielke. Pri rozdelení objednávky a jej poslaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie.

 

7. Osobné prevzatie tovaru

Osobne prevzatie tovaru je možné uskutočniť v dvoch našich kamenných obchodoch. V Bratislave v kníhkupectve ACADEMIA na Štúrovej ulici č. 9 a v Senci v kníhkupectve PERGAMEN na Vajanského ulici č. 27. Otváracie hodiny nájdete v časti kontakty.

 

8. ZÁRUKA, REKLAMÁCIA A SERVIS

a) Predávajúci nesie zodpovednosť za vady tovaru a služby.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený spolu s predmetnou faktúrou (postačuje kópia).

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru spôsobené živelnou pohromou.

d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo „Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovanie služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

ORGÁN DOZORU:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel. č.: 02 / 5827 2172; 02 / 5827 2104
Fax č.: 02 / 5827 2170

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu KNIHOMOL, s.r.o. , Vajanského 27, 903 01 Senec, email: reklamacie@knihomol.sk .
Na tento účel môžete použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali. Ak máte záujem a ste sa u nás registrovali, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.knihomol.sk . Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči napríklad e-mailom.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Prosím berte na vedomie, že:
- podľa §7, ods.6 písmeno i) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil.
- podľa §7, ods.6 písmeno j) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy , predmetom ktorej je predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 

2. DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátene bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom , aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

3. SPÔSOB VRÁTENIA TOVARU PRI ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

Zašlite nám tovar späť na našu adresu: KNIHOMOL, s.r.o., Vajanského 27, 903 01 Senec, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

4. REKLAMÁCIA CHYBNÉHO TOVARU

Prípadné reklamácie chybného tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianského zákonníka o zodpovednosti predávajúceho za vady predanej veci (§619-627), záručná doba je 24 mesiacov.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

- Komu: KNIHOMOL, s.r.o., Vajanského 27, 90301 Senec, reklamacie@knihomol.sk

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytovaní tejto služby* (uveďte číslo objednávky alebo VS faktúry): ...........................

- Dátum objednania/dátum prijatia* ........................

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ........................

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ........................

- Číslo účtu a kód banky, na ktorý si želáte zaslať platbu .....................................................

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........

- Dátum ........................

 

*Nehodiace sa prečiarknite.

 

^ HORE ^

Deťom

viac titulov   

 

Sebazdokonaľovanie

Hobby

viac titulov   

 

^ HORE ^
<